Komunikat 2.
Dodane przez Zawada dnia PaĹşdziernik 21 2019 19:12:08
Komunikat nr. 2
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx
26 października 2019r.

Szanowni Państwo

W związku z kończącą się kadencją obecnych władz Stowarzyszenia ProCAx ogłaszamy:
1. Termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ustalamy na 26.10.2019r (sobota) gościnnie na Wydz. SiMR PW w siedzibie Wydz. Pok. 2.9 Warszawa ul. Narbuta 84:
godzina 12 – 1 termin
godzina 12:15 – 2 termin
2. Głosowanie może być przeprowadzone osobiście na zebraniu lub drogą internetową, zgodnie z regulaminem obrad zamieszczonym na stronie www.procax.org.pl
3. Propozycje kandydatów do władz Stowarzyszenia, dokumenty oraz głosowanie internetowe będą realizowane poprzez stronę internetową www.walne.procax.org.pl . Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zalogowanie (z ustaleniem hasła). Jest to istotne z uwagi na weryfikację adresów mailowych członków stowarzyszenia ponieważ niektóre są nieaktualne
4. Dokumenty dotyczące Walnego zebrania do pobrania po zalogowaniu na stronie
5. Link do głosowania zostanie udostępniony od 26.10.2019r do 28.10.2019r (72 godz.) po zalogowaniu na stronie www.walne.procax.org.pl

Prosimy członków Stowarzyszenia o liczny udział w dyskusji i głosowaniu

UWAGA: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
1.Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w głosowaniu podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO") oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym
2.Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"  z siedzibą w Warszawie  ul. Wiśniowa 56.
3.ADO oświadcza, że w sprawie dostępu do przekazanych danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia należy się kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem: procax@procax.org.pl
4.Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym
z udziałem uczestnika w głosowaniu. 
6. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe przekazane przez uczestnika  
w formularzu głosowania przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w pkt 5. 
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób, z którym wiązałoby się zautomatyzowanie podejmowania decyzji wobec uczestnika. 
8. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia ProCAx