Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx
Nawigacja
O ProCAx
Statut
Deklaracja
Sprawozdanie za 2023
KONTAKT
Patronat medialny
Współpraca

Forum ProCAx
Artykuły i wykłady 2009
PLAKATY 2010
Artykuły i wykłady 2010
PLAKATY 2011
Artykuły i wykłady 2011
PLAKATY 2012
Artykuły i wykłady 2012
PLAKATY 2013
Artykuły i wykłady 2013
PLAKATY 2014

Certyfikaty CAx
WARTO ZOBACZYĆ
Literatura
Logo ProCAx
NASZ GŁOS
Szukaj
ProCAx na Facebooku
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Walne 2020
INSTRUKTOR OPROGRAMO...
Wybory 2013 w ProCAx
Mechanical Engineer
Wydarzenie Inżyniers...
Najciekawsze Tematy
Wybory 2013 w ProCAx [41]
Potrzeby innowacy... [22]
Uwagi do dyskusji... [4]
Gospodarka-Nauka=... [3]
Darmowe oprogramo... [2]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 234
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: m_szatko
STATUT

STATUT

Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania
Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”

tekst jednolity statutu przyjętego w dniu 20 marca 2000 r. w Warszawie; wraz ze zmianami
wprowadzonymi w dniu 8 maja 2004 r., 19 listopada 2010 r., 3 lutego 2011 r., oraz 27 kwietnia 2018r.

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx zwane dalej “Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 Prawo o stowarzyszeniach z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 stycznia 2017 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Tekst jednolity obwieszczenia Marszałka Sejmu Dz.U z dn.03.02.2017 r. poz.210) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku nr 96 poz. 873) i niniejszego statutu. Skrót CAx dotyczy metod, technik i narzędzi komputerowego wspomagania działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, planowania, zarządzania, wytwarzania i eksploatacji.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność za granicą zgodnie z obowiązującym w danym państwie porządkiem prawnym

 3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

 1. Godło Stowarzyszenia jest określone uchwałą Walnego Zebrania.

 2. Odznaką organizacyjną Stowarzyszenia jest stylizowany obraz wyrażenia “ProCAx”, barwny bądź tłoczony na tle monochromatycznym.

 3. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi regulaminem, który uchwala Walne Zebranie.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą do realizacji celów statutowych.

 1. Cele i zasady działalności Stowarzyszenia

§ 7

Celami stowarzyszenia są:

 1. pozyskanie zrozumienia i poparcia organizacji gospodarczych, naukowych, środowisk inżynierów i techników oraz nauczycieli szkół średnich do idei upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich;

 2. szeroko rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska osiągnięć naukowych i praktycznych z dziedziny komputerowego wspomagania prac inżynierskich;

 3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami instytucjami zainteresowanymi komputerowymi systemami inżynierskimi;

 4. wypracowanie systemu stanowiącego ofertę systematycznego aktualizowania wiedzy dla środowisk inżynierskich;

 5. opracowanie systemu dokumentowania i certyfikacji zdobywanych kwalifikacji;

 6. podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i normalizacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia;

 7. utworzenia Fundacji “ProCAx” dla wspierania inicjatyw Stowarzyszenia;

 8. obrona interesów członków Stowarzyszenia.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób

i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 7, poprzez:

 1. inicjowanie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem osiągnięć naukowych i praktycznych z dziedziny komputerowego wspomagania prac inżynierskich;

 2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej o charakterze bezpośrednim oraz za pośrednictwem wszelkich możliwych środków przekazu, a w tym Internetu;

 3. organizowanie konferencji naukowych, szkół, warsztatów, szkoleń i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, służących upowszechnianiu komputerowego wspomagania prac inżynierskich;

 4. organizowanie poparcia materialnego dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz organizacji współdziałających ze Stowarzyszeniem;

 5. współpracę z ośrodkami naukowymi i szkoleniowymi w kraju i za granicą;

 6. udział swoich członków w pracach różnych gremiów naukowo- technicznych zajmujących się badaniami naukowymi i wdrożeniami komputerowych systemów inżynierskich;

 7. konsultowanie i opiniowanie programów szkoleniowych z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich;

 8. prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej prezentującej rezultaty badań naukowych i efekty wdrożeń komputerowych systemów inżynierskich;

 9. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych założeniach i celach statutowych.

 1. Czynności określone w punkcie 1 będą wykonywane poprzez:

- Działalność odpłatną w postaci:

 1. PKD 58 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

 2. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

 3. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

 4. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

 5. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

 6. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

 7. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;

 8. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

 9. PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego programowania;

 10. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 11. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalność i gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 12. PKD 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;

 13. PKD 85.42.A - Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb specjalnych;

 14. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane;

- Działalność bezpłatną w postaci:

 1. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 2. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.”

 1. Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków założycieli;

 2. członków zwyczajnych;

 3. członków honorowych;

 4. członków wspierających.

Członkowie założyciele zostają członkami zwyczajnymi po rejestracji Stowarzyszenia.

§ 10

Członkami Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ustawy “Prawo o stowarzyszeniach”

mogą być:

 1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które akceptują cele Stowarzyszenia i gotowe są współdziałać na rzecz ich realizacji jako członkowie zwyczajni;

 2. osoby fizyczne, które szczególnie zasłużyły się na rzecz Stowarzyszenia, jako członkowie honorowi;

 3. osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, które wyrażą chęć materialnego wspomagania działalności Stowarzyszenia, jako członkowie wspierający.

§ 11

 1. Osoby fizyczne, które złożyły podpisy pod uchwałą o zawiązaniu Stowarzyszenia i przyjęciu niniejszego statutu są Członkami Założycielami Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów:

 1. na wniosek lub za poparciem członka zwyczajnego Stowarzyszenia;

 2. na wniosek Zarządu lub Walnego Zebrania.

 1. Nabycie członkostwa zwyczajnego wymaga złożenia deklaracji przez osobę zainteresowaną.

 2. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2a, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, służy wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.

 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b wystosowany jest na podstawie uchwały Zarządu albo Walnego Zebrania podejmowanej zwykłą większością głosów.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:

 1. przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia;

 2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 2. zgłaszać wnioski o przyjęcie osób w poczet członków Stowarzyszenia;

 3. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

 4. nosić odznaki organizacyjne na zasadach ustalonych przez Zarząd;

 5. uczestniczyć w Walnym zebraniu członków Stowarzyszenia oraz wypowiadać się i wyrażać opinie we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Członkowie honorowi mają prawo nosić odznakę honorową Stowarzyszenia oraz uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu i na prawach gościa brać udział we wszystkich zgromadzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 3. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkostwo wspierające jest przyznawane na wniosek zainteresowanego w drodze

uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.

 1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać formy i zakres czasowy deklarowanej

pomocy materialnej dla Stowarzyszenia.

§ 16

Ustanie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w razie:

 1. śmierci członka;

 2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia;

 3. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:

 1. nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

 2. działania na szkodę Stowarzyszenia;

 3. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej dwóch lat;

 1. ustanie członkostwa honorowego następuje w trybie przewidzianym w § 16, ust. 1, 2 i 3b;

 2. od uchwał w sprawach, o którym mowa w ust. 3 przysługuje członkowi zwyczajnemu i honorowemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.

 1. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;

 5. rozstrzyganie odwołań w przedmiocie przyjęcia lub wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia;

 6. przyznawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia i rozstrzyganie odwołań od decyzji o ustaniu członkostwa honorowego;

 7. ustalenie wysokości składek członkowskich;

 8. podejmowanie uchwał o pobieraniu od członków dodatkowych składek;

 9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;

 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia;

 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają zgody Walnego Zebrania.

§ 20

 1. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym pod warunkiem umieszczenia ich w porządku dziennym Walnego Zebrania.

 2. Zwyczajne Walne zebranie odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia, co najmniej14 dni przed terminem jego odbycia, informując równocześnie o miejscu oraz proponowanym porządku obrad.

 3. Walne Zebranie rozpoczęte w I terminie wymaga dla prawidłowości uchwał obecności, co najmniej jednej trzeciej części członków zwyczajnych, natomiast rozpoczęte w II terminie uznaje się za prawomocne bez względu na liczbę zebranych członków. Powyższe uregulowanie nie odnosi się do wniosków o zmianę Statutu, lub o rozwiązanie Stowarzyszenia.

 4. Na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na żądanie, co najmniej jednej trzeciej członków, Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie.

 5. Zarząd może zwołać Walne Zebranie z inicjatywy własnej.

 6. Zarząd Stowarzyszenia może organizować Walne Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych zgodnie z regulaminem obrad (§ 21 ust. 4).

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, zawiadamiając członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia, informując jednocześnie o miejscu i proponowanym porządku obrad.

 8. Zarząd podaje w zawiadomieniu projekt porządku obrad, który uzgadnia z Komisją Rewizyjną. W razie rozbieżności stanowisk Zarząd jest obowiązany ujawnić w zawiadomieniu o zaistniałych różnicach.

 9. Zmiany i rozszerzenia w zaproponowanym przez Zarząd porządku obrad mogą być dokonane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy 10 członków Stowarzyszenia zgłoszony nie później niż 7 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania. O zmianach w porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić członków Stowarzyszenia.

§ 21

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział:

 • z prawem głosu - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;

 • z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Propozycje ich podjęcia muszą być umieszczone w porządku obrad;

 2. W pozostałych sprawach uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych;

 3. W przypadku o którym mowa w § 20 ust. 6, ustępy 2 i 3 stosuje się odpowiednio, przy czym za głosy ważnie oddane uznaje się głosy oddane w sposób i w terminie określonym w zawiadomieniu o którym mowa w § 20 ust. 2. O wyniku głosowań nad uchwałami podjętymi Zarząd niezwłocznie zawiadamia członków uczestniczących w głosowaniu.

 4. Walne Zebranie może uchwalić regulamin obrad. Regulamin może zostać przyjęty tylko dla danego zebrania albo na okres nieoznaczony.

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym prezesa, jednego do trzech wiceprezesów.

 2. Ukonstytuowanie Zarządu odbywa się we własnym zakresie.

 3. Zarząd może wybrać ze swego grona Sekretarza Generalnego, który kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i wykonaniem decyzji zarządu oraz określa jego kompetencje w ramach swoich uprawnień statutowych.

 4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

 5. Członkowie ustępującego zarządu mogą kandydować w wyborach do następnego Zarządu.

 6. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować w miejsce ustępujących członków Zarządu nowych, spośród kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do Zarządu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

 7. Zakres kooptacji nie może przekraczać jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

 3. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;

 5. decydowanie w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także nabywanie i zbywanie majątku trwałego i ruchomego Stowarzyszenia;

 6. inicjowanie i koordynowanie działalności gospodarczej służącej gromadzeniu środków na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia;

 7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i ofiar;

 8. skreślanie i wykluczanie członków;

 9. powoływanie komisji problemowych i naukowych sekcji tematycznych;

 10. inne sprawy uregulowane niniejszym Statutem, przypisami prawa oraz uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

 11. na pierwszym zebraniu Zarząd udziela pisemnych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu, powiadamiając o terminie posiedzenia wszystkich członków Zarządu listem poleconym.

 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 4. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

 5. Zarząd uchwala regulamin, w którym określi szczegółowy tryb swojego postępowania.

 6. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

 7. Prezes Zarządu informuje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminach i porządkach posiedzeń Zarządu.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.

 2. Komisja konstytuuje się we własnym zakresie wybierając ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 3. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisja może dokooptować nowych członków spośród kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do Komisji otrzymali największą liczbę głosów. Zakres kooptacji nie może przekroczyć jednej trzeciej składu Komisji pochodzącego z wyboru.

 4. zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy stała kontrola działalności Do Stowarzyszenia pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem i programem działalności. W celu wykonania swych zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

 • złożenia od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do opracowania rocznego sprawozdania z prowadzonej kontroli i przedstawienia go Walnemu Zebraniu.

§ 26

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z jakimkolwiek członkiem Zarządu Stowarzyszenia;

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. ze zm.).

§ 28

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub zastępca

przewodniczącego Komisji.

 1. Uchwały Komisji mogą być powzięte, je żeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia.

 2. Uchwały zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

 3. Głosowanie jest jawne.

 4. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin, w którym określi szczegółowy tryb swego postępowania.

§ 29

 1. Walne Zebranie może w drodze uchwały powołać Radę Programową jako ciało doradczo - opiniujące Stowarzyszenia.

 2. Skład i zadania Rady, o którym mowa w ust. 1 określi uchwała Walnego Zebrania.

 1. Gospodarka finansowa.

§ 30

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich;

 2. działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;

 3. zbiórek publicznych;

 4. darowizn, spadków, zapisów;

 5. dochodów z majątku własnego;

 6. pomocy materialnej przekazanej przez członków wspierających;

 7. dofinansowania działalności wspomagającej badania.

§ 31

 1. Ustalenie składki członkowskiej należy do kompetencji Walnego Zebrania.

 2. Uchwałę o wysokości składek i terminach ich płatności podejmuje Walne Zebranie po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 32

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 2. Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia plan dochodów i wydatków Stowarzyszenia na następny rok.

 3. Zarząd sporządza coroczne zestawienie dochodów i wydatków, które badane są przez Komisję Rewizyjną. Komisja przedstawia je wraz z oceną Walnemu Zebraniu.

 4. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

§ 33

W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

 1. nie udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

 2. nie przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. nie wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. nie dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w

których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

 1. Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego Zebrania.

 2. Wniosek o zmianę Statutu, jak również wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być przedłożony na cztery tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zebrania.

 3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu zapada w trybie określonym w § 21 ust. 2.

 4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada na Walnym Zebraniu przyjęta, przez co najmniej dwie trzecie członków Stowarzyszenia, na wniosek podpisany, przez co najmniej dwie trzecie członków Stowarzyszenia.

 5. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz rozdysponowania majątku Stowarzyszenia.

§ 35

Do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

o stowarzyszeniach oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podpisano:

dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI

Prezes Zarząu ProCAx

mgr inż. Ryszard MARKIEWICZ

Sekretarz Generalny